Projecten

Taal geven aan mantelzorgers

Mantelzorgers hebben een belangrijke stem in de zorg voor hun naaste. Bovendien hebben ze ook hun eigen hulpvragen. Hierover spreken is een belangrijk element van vroegtijdige zorgplanning. Via korte groepstrajecten wil het PNAT mantelzorgers helpen taal te geven aan hun zorgnoden en op die manier hen versterken in hun cruciale rol. Volg onze agenda om op de hoogte te blijven van de trajecten!


Het Regionaal Zorgplatform Kempen


Eind december 2019 kreeg het regionaal zorgplatform Kempen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid het bericht dat het was weerhouden als één van de 4 pilootprojecten regionale zorgplatforms in Vlaanderen. We willen, in nauw overleg met de eerstelijnszones én alle partners, vooral inzetten op communicatie en informatiedoorstroming. Bundeling van info ter ondersteuning van de zorg- en welzijnssector in de regio in de strijd tegen het coronavirus is een eerste actie. Het PNAT is mede-initiatiefnemer van het regionaal zorgplatform Kempen.

www.rzpkempen.be 

 Het Palliatief debat


Het PNAT werkte mee aan dit initiatief van Kom op tegen Kanker om een breed maatschappelijk debat te organiseren over hoe we de zorg bij een naderend levenseinde willen vormgeven. Doel is om ideeën en voorstellen te krijgen vanuit de bevolking en het werkveld.  Uiteindelijk wordt dit alles gebundeld in een nota voor het beleid.​

Via 7 verschillende discussiemomenten konden we 71 geëngageerde mensen betrekken die hun mening wilden delen. De ideeën die hieruit voortvloeiden gaven we uiteraard door aan het project, maar ook als netwerk zullen we er over reflecteren en er mee aan de slag gaan. 

Meer info over het project op 


HAIRE- Project

HAIRE staat voor Healty Ageing Through Innovation in Rural Europe en is een Europees project dat geleid wordt door de University of Exeter. In België zijn twee gemeenten die een pilootproject in dit kader hebben opgestart, waarbij vrijwilligers worden opgeleid en begeleid om binnen de eigen gemeente gesprekken aan te gaan met ouderen. Het PNAT ondersteunt in Laakdal en Herselt zowel de begeleiders als vrijwilligers inhoudelijk op vlak van het thema vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg. 

Meer info over het project  via https://www.interreg2seas.eu/en/HAIRE