Gebruiksvoorwaarden website PNAT

Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van PNAT. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website, verbindt u zich er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het PNAT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het PNAT is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het PNAT levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het PNAT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het PNAT zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar pnat@pnat.be . De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het PNAT aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het PNAT. Het PNAT en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Het PNAT plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het PNAT geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het PNAT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het PNAT zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het PNAT via pnat@pnat.be

Het PNAT behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het PNAT behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

Webshop

Het PNAT stelt via de webshop op www.pnat.be boeken, brochures en folders ter beschikking in het kader van haar opdracht om te informeren en sensibiliseren over palliatieve zorg en levenseindezorg. De kostprijs van de producten is gelijk aan de reële kost om deze producten ter beschikking te stellen en bevat geen winstmarge.

Bestelde producten kunnen worden opgehaald op het PNAT of worden door het PNAT via post verzonden, tegen betaling van de verzendkosten. De producten worden binnen een termijn van 30 dagen bezorgd. PNAT is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de bezorger.

Betaling gebeurt cash bij afhaling op het PNAT. Bestellingen die via post worden verzonden, dienen vooraf per overschrijving betaald te zijn. De klant ontvangt na bestelling een e-mail met betaalverzoek en -gegevens. De betaling omvat de kostprijs van de bestelde producten, plus eventuele verzendkosten.

Het PNAT verbindt zich er toe de folders, brochures en boeken in goede staat te bezorgen aan de klant.

Klantgegevens worden enkel gebruikt voor afhandeling van de bestelling, tenzij de klant expliciet toelating geeft voor het opnemen van de gegevens in een bestand dat gebruikt wordt om nieuws uit de organisatie (aankondigingen van vormingen, studiedagen, opleidingen, ...) te versturen. De klant vinkt hiertoe een extra vinkje aan op het digitale bestelformulier. Deze gegevens worden maximaal jaar bijgehouden.

Aankopen van folders, brochures of boeken kunnen zonder opgave van reden binnen 14 dagen terugbezorgd worden aan het PNAT, in nieuwe en onbeschadigde toestand, met teruggave van het aankoopbedrag, inclusief verzendingskosten. 

Contactgegevens

U kunt ons steeds contacteren indien u vragen hebt over de website.

PNAT - Stationstraat 60-62 - 2300 Turnhout - pnat@pnat.be