Opdrachtverklaring

Het PNAT is een autonoom en pluralistisch samenwerkingsverband dat als doel heeft de palliatieve zorg in het arrondissement Turnhout uit te bouwen, te coördineren en te optimaliseren. Het PNAT kadert deze zorg binnen een ruimer geheel van beslissingen rond het levenseinde. Uitgangspunt hierbij is dat elke persoon die palliatieve zorg nodig heeft de best mogelijke verzorging en begeleiding kan krijgen. Respect voor de autonomie en de vrijheid van de betrokkene en zijn omgeving zijn hierin belangrijke waarden.

 • Het PNAT wil ten dienste staan van de hulpverleners en de organisaties waarin deze actief zijn. Bij zijn werking vertrekt het vanuit de autonomie van de partners. Het PNAT wil niet in hun plaats treden, maar wel acties faciliteren en coördineren. Ter ondersteuning van de partners kan het zelf initiatieven nemen.
 • Het PNAT wil - in wisselwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen - volgende specifieke opdrachten vervullen
  • sensibiliseren van de brede bevolking
  • bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties, diensten en haar medewerkers
  • bevorderen van deskundige hulpverlening
  • realiseren van een open en efficiënte interne en externe communicatie
  • verdedigen van de belangen van de palliatieve zorgverlening bij de overheid
  • zorgen voor een degelijke registratie en evaluatie
  • expertise leveren aangaande levenseindebeslissingen
 • Om zijn opdracht waar te maken wil het PNAT een goed gestructureerde organisatie zijn met een duidelijk profiel. Het palliatief netwerk streeft ernaar innoverend te zijn en op zoek te gaan naar actuele tendensen om een lerende organisatie te vormen waarbij openheid en vertrouwen belangrijk zijn. Het wil een platform zijn om tot een geïntegreerde kwaliteitsvolle palliatieve zorg te komen waarbij alle partners beter kunnen werken "door de anderen".
 • Het PNAT wil met sterk betrokken personeel en geëngageerde bestuursleden samen de gemeenschappelijke opdracht blijven waarmaken vanuit een respectvolle houding t.o.v. alle partners.