Algemene info van het netwerk

Vlaanderen telt vijftien netwerken voor palliatieve zorg. Zij kregen van de overheid een aantal opdrachten toegewezen:

 • Het bekendmaken van het aanbod van palliatieve zorg in de regio.
 • Vorming organiseren voor de hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg.
 • De samenwerking tussen de diverse hulpverlenende diensten optimaliseren.
 • Het verzamelen van cijfergegevens over de hulpverlening in de regio.

De overheid financiert, in belangrijke mate, de werking van de netwerken maar stelt tevens een aantal voorwaarden:

 • Eén netwerk per regionaal afgebakende zone.
 • Streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van intra- en extramurale voorzieningen in de organisatiestructuur.
 • Een nauwe samenwerking met een MBE (multidisciplinaire begeleidingsequipe) uitbouwen die kan voorzien in 24/24 uur dienstverlening. Voor het arrondissement Turnhout is dat Ispahan (www.ispahan.be)
 • Toepassing van het 'Emancipatorisch principe': ondersteunen van de hulpverleners en niet in de plaats treden ervan.
 • Aanmoediging van de thuiszorg. Maar als dit niet meer mogelijk is moet opvang in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum voorzien worden.
 • Een actief pluralisme nastreven: open staan voor alle religieuze, morele of filosofische overtuigingen van zorgvragers en zorgverleners.
 • Ondersteunen van het vrijwilligerswerk.

De netwerken worden overkoepeld door Palliatieve Zorg Vlaanderen (PZV) met als website www.palliatievezorgvlaanderen.be .